GII00001 Beautiful Bhutan ทัวร์ภูฏาน 5วัน 4คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Bhutan Airline/Druk Air

Daily Tour 5วัน 4คืน Availability: March 1, 2022
Bhutan ภูฏาน

Beautiful Bhutan ทัวร์ภูฏาน 5วัน 4คืน

พาโร ทิมพู พูนาคา โดยสายการบิน Bhutan Airline/Druk Air

ทัวร์ไฮไลท์

เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรมวิวสวยในเมืองพาโรและพูนาคา พักใจกลางเมืองทิมพูสะดวก เก็บครบทุกสถานที่สำคัญ

 • รวมตั๋วเครื่องบิน / ค่า VISA $40 / ค่า SDF $800 ต่อท่าน / ค่าที่พัก 4 คืน
 • พาท่านเดินทางขึ้นเขา สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (ท่านสามารถขี่ม้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เที่ยวชมป้อมปราการทั้งสามเมือง ทิมพูซอง พาโรซอง และ พูนาคาซอง
 • ถ่ายรูปวิวทิมพูที่พระใหญ่ ชมตัวทาคิน สักการะมหาสถูป
 • มีชุดประจำชาติภูฏานใส่เต็ม ๆ วัน
 • มีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้าน (สำหรับ 14 ท่านขึ้นไป)
 • เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมีอาหารไทยเสริมตลอดการเดินทาง

 

โปรแกรมท่องเที่ยว:

วันรายละเอียดโปรแกรมอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารค่ำโรงแรม
1กรุงเทพ - พาโร - สนามบินพาโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน - พาโรริงปุงซอง - วัดตำชู - ด่านชูซอม - เมมโมเรียลโชเตน - ตา
ชิโช ซอง
บนเครื่องบินมีมีพักโรงแรม Gakyil หรือเทียบเท่า
2ใส่ชุดประจำชาติ - ที่ทําการไปรษณีย์ภูฏาน - พระใหญ่ -ดอร์ ชูลา - พูนาคาซอง - สะพานเหล็ก - วัดภิกษุณี - วัดชิมิลาคังมีมีมีพักโรงแรม Hotel Vara Punakha หรือเทียบเท่า
3ดอร์ ชูลา - ซิมโทกาซอง -สถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน - ตลาดสุดสัปดาห์ - ช็อปปิ้งในตัวเมืองพาโร - การแสดงระบําหน้ากากและระบําพื้นบ้านมีมีมีพักโรงแรม Mandala Resort/Olathang Hotel หรือเทียบเท่า
4วัดทักซัง - วัดคิชู ลาคังมีมีมีพักโรงแรม Mandala Resort/Olathang Hotel หรือเทียบเท่า
5พาโร - กรุงเทพมีบนเครื่องบินx

 

วันเดินทางและราคา:

อัตราค่าบริการ:

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (12+)

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก (6-12ปี)

 

ราคาเด็ก (2-ไม่เกิน 6ปี)

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

03 – 07 มี.ค. 66

(วันมาฆบูชา)

87,190 61,890 48,490 4,500
24 – 28 มี.. 66 87,190 61,890 48,490 4,500
31- 4 เม. 66 เทศการระบำหน้ากากเมืองพาโร 87,190 61,890 48,490 4,500
7 – 11 เม.. 66 87,190 61,890 48,490 4,500
11 – 15 เม.ย. 66

(วันสงกรานต์)

87,190 61,890 48,490 4,500
21 – 25 เม.. 66 87,190 61,890 48,490 4,500
05 – 09 .. 66 87,190 61,890 48,490 4,500
12 – 16 .. 66 87,190 61,890 48,490 4,500
26 – 30 .. 66 87,190 61,890 48,490 4,500
01 – 05 มิ.ย. 66

(วันวิสาขบูชา)

87,190 61,890 48,490 4,500
10 – 14 ส.ค. 66

(วันแม่)

87,190 61,890 48,490 4,500
** ราคานี้คิดต้นทุนที่ 1 USD ไม่เกิน 34 บาท ณ วันที่  ก.พ. 6 และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลง **

Upgrade Package
อัพเกรดที่พัก โรงแรม 4 ดาว + 2,200 บาท ต่อท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 4,400
*โรงแรม 4 ดาวจะเป็นโรงแรมมาตรฐานที่ทางเรากำหนดเท่านั้น

**สำหรับท่านที่ต้องการพักที่ Dusit D2 YARKAY เมืองทิมพูสามารถติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติมได้

**เด็กไม่ถึง 2 ขวบ คิดแค่ค่าตั๋วเครื่องบินราคา Infant เท่านั้น

***เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านแต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 16 ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย

****หากผู้เดินทางไม่ครบท่านสามารถออกเดินทางโดยมีผู้ส่งกรุ๊ปที่สนามบินและมีไกด์ภูฏานพูดภาษาอังกฤษดูแลตลอดการเดินทางที่ประเทศภูฏานได้ตั้งแต่ 2 ท่าน

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์:

 1. ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฏาน
 2. การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง
 3. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินแล้วและมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำการรีฟันด์ตั๋วได้เนื่องจากเงื่อนไขเป็นไปตามสายการบิน และท่านต้องติดต่อดำเนินการทั้งหมดเองกับทางสายการบินเนื่องจากเป็นชื่ของท่าน
 4. ในการเปลี่ยนแปลงเวลาบินตามสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากภูฏานมีเพียงสองสายการบินและมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินอย่างต่อเนื่องตามสภาพอากาศ
 5. การแสดงระบำหน้ากากสำหรับ 15 ท่านขึ้นไป หากไม่ครบสามารถชำระเงินเพิ่มเติมกรุ๊ปละ USD150

 

ดาวโหลดโปรแกรม

 

 

รายละเอียดการเดินทาง:

กดเพื่อดูรายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1: กรุงเทพ – เมืองพาโร – เมืองทิมพู
4:00 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตูทางเข้า 6 เคาร์เตอร์K สายการบิน Bhutan Airline (KB) เที่ยวบิน B3 701
6:30 ออกเดินทางสู่ประเทศภูฎาน เดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด่านสำคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่น ๆ ในประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) มีอาหารบริการบนเครื่อง เครื่องจะทำการลงจอดที่ประเทศอินเดียเพื่อทำความสะอาดและเติมน้ำมันเป็นเวลา 45 นาทีโดยไม่ต้องลงจากเครื่องบินและเดินทางต่อไปยังประเทศภูฎาน
09:50 เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน สนามบินพาโรเป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวในประเทศภูฏาน หัวหน้าทัวร์จะนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง ท่านสามารถซื้อซิมมือถือและแลกเงินได้ก่อนออกจากสนามบิน เมื่อออกมานอกอาคารท่านจะได้พบกับไกด์ภูฏานและคนขับรถ พร้อมทั้งการต้อนรับและมอบผ้าขาวเป็นธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศภูฏาน
Paro Dzong
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน (Paro, Ta Dzong) ซึ่งเก็บรวบรวมภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย เป็นต้น
ไม่ไกลกันเราจะพาท่านเดินทางไปยัง พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมปราการยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองพาโร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 ซึ่งตอนนี้สถานที่นี้มีไว้สำหรับส่วนบริหาร ศูนย์กลางทางการปกครองของเมืองพาโร
กลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

 

หลังจากอาหารกลางวันเราจะพาท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง ตลอดทางท่านจะได้เห็นวิว วิถีชีวิต ผ่านหุบเขาหินตลอดสองข้างทาง โดยระหว่างทางเราจะพาท่านแวะ จุดชมวิว วัดตำชู ซึ่งจะมีสะพานเหล็กทอดยาวไปถึงวัดโดยตัววัดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน ไม่ไกลกันเราจะพาท่านแวะ ด่านชูซอม เป็นหน้าด่านที่จะเข้าเมืองทิมพู ท่านจะได้เห็นสถูปสามแบบและเห็นวิถีชาวบ้าน

 

เมื่อเดินทางมาถึงเมืองทิมพู เราจะพาท่านเช็คอินที่โรงแรม หัวหน้าทัวร์จะให้ท่านเวลาท่านพักผ่อนและเข้าห้องน้ำประมาณ 45 นาที

Memorial Chorten
จากนั้นเราจะพาท่านเดินทางไปสักการะ เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chortten) มหาสถูปเพื่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตกษัตริย์ จิกมี่ ดอร์จี วังชุก พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองประเทศภูฏานในช่วง ค.ศ. 1952-1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานนยุคใหม่” สร้างขึ้นในปี 1974
เราจะพาท่านเดินทางไปอีกสถานที่สำคัญของเมืองทิมพู ป้อมปราการ “ทิมพู ซอง” Thimphu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ ป้อมปราการแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี1907 ซึ่งนอกจากเป็นป้อมปราการแล้วยังเป็นอารามหลวงสำหรับพระอีกด้วย โดยปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำงานของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีและทำเนียบรัฐบาล ที่นี่เราจะเห็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีสามารถมองเข้าไปได้แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้ (เนื่องจากโปรแกรมของเราจะเดินทางไปในวันธรรมดาสถานที่แห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมหลัง 5โมงเย็น เนื่องจากเป็นเวลาทำการของราชการ)
ช่วงก่อนทานข้าวเย็นหัวหน้าทัวร์จะพาท่านเดินเล่นในตัวเมืองทิมพูและแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
Thimphu Dzong
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Gakyil หรือเทียบเท่า

(โรงแรมอยู่ใจกลางตัวเมืองสามารถเดินเล่นได้สะดวก วิวสวย)

วันที่ 2: เมืองทิมพู – เมืองพูนาคา – เมืองทิมพู
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า เราจะแจกชุดประจำชาติของภูฏานให้ท่านได้ใส่เที่ยวในวันนี้ทั้งวัน ชุดประจำชาติภูฏานของผู้ชายเรียกว่า โกะ (GHO) ส่วนชุดประชาติของผู้หญิงเรียกว่า คิร่า (Kira)
สถานที่แรกที่เราจะนำท่านเที่ยววันนี้คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (General Post Office) ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณีย์อากรที่งดงามของภูฏานและท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองลงบนตราไปรษณีย์ยากรหรือแสตมป์ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถติดบนโปสการ์ดหรือจดหมายส่งกลับมาประเทศไทยและทั่วโลกได้อีกด้วย (ท่านสามารถเตรียมรูปท่านเองหรือรูปบุคคลอื่นมาทำแสตมป์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่านประมาณ 200-280 บาทขึ้นอยู่กับชุดแสตมป์นั้น ๆ)
หลังจากนั้นช่วงเช้าแดดยังดีเราจะพาท่านไปยัง พระใหญ่ หรือ Great Buddha Dordenma เป็นรูปหล่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซื่งสร้างขึ้นในปี 2006 โดยมีความสูง 54 เมตร จากจุดนี้ท่านจะเห็นเมืองทิมพูอย่างชัดเจน
Dochula Pass
ระหว่างทางเราจะแวะพักที่ จุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้อยู่ที่ 3,116 เมตรจากระดับน้ำทะเล (เป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองทิมพูและพูนาคา) ซึ่งเรียกว่า ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) และพาท่านชม สถูป “ดรุค วังเกล” (Druk Wangle Chorten) 108 องค์ (สถูปแห่งความเป็นสิริมงคล และสันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์) สร้างขึ้นมาเพื่อถวายแก่พระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน จุดนี้เป็นจุดที่สามารถยืนชมเทือกเขาหิมาลัยได้แบบกระจ่างตาที่สุดโดยเฉพาะในวันที่อากาศสดใสและฟ้าเปิด
จากนั้นเราจะเดินทางต่ออีก 1:30 ชั่วโมง จะถึงเมืองพูนาคา เมืองพูนาคานั้นเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูมิประเทศที่สวยงามเนื่องจากมีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลมาบรรจบกัน
กลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Punakha Dzong
หลังอาหารกลางวันเราจะเดินทางผ่านตัวเมืองพูนาคา ลัดเลาะหุบเขาตามแม่น้ำเพื่อเดินทางไปยังสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองพูนาคา พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1637-1638 เป็นซองที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองและเป็นซองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองอีกด้วย
หลังจากนั้นเราจะพาท่านเดินทางต่อไปยัง สะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน พาดผ่านแม่น้ำ แม่น้ำพ่อ และแม่น้ำโม (Mo Chu) ซึ่งประชาชนใช้สัญจรเพื่อข้ามข้ามมายังพูนาคาซอง
Sangchhen Dorji Lhendrup nunnery
พาท่านเดินทางย้อนกลับไปผ่านเมืองพูนาคาและขับขึ้นไปบนยอดเขา เพื่อไปยัง วัดภิกษุณี (Sangchhen Dorji Lhuendrup nunnery) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา มีเจดีย์เนปาลตั้งอยู่ ด้านในมีเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ ประดิษฐ์สถานอยู่ จากบนนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนราม่า
Chimi Lhakang
เดินทางต่อโดยผ่านหมู่บ้านคนพื้นเมืองของพูนาคา ไปยังวัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล โดยชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอลูก ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก (วัดชิมิลาคังนั้นอยู่บนยอดเขาใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณ 15 นาที หากท่านใดสนใจเดินทางขึ้นไปหัวหน้าทัวร์จะพาท่านเดินขึ้นไปสักการะ หากท่านไม่อยากขึ้นวัด ท่านสามารถเดินเล่นในหมู่บ้าน เพื่อชมวิถีชุมชนหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Hotel Vara Punakha หรือเทียบเท่า

(โรงแรมตั้งอยู่บนภูเขา ท่านสามารถเห็นวิวหุบเขาสวยๆของเมืองพูนาคา)

วันที่ 3: เมืองพูนาคา – เมืองทิมพู  – เมืองพาโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า เราจะพาท่านเดินทางกลับไปยังเมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า
ระหว่างทางเราจะแวะ ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) เพื่อพักและเข้าห้องน้ำ ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู ท่านจะมีโอกาสเก็บตกภาพวิวสวยๆ ของหุบเขาหากวันก่อนมีหมอก หลังจากนั้นเราจะเดินทางต่ออีก 1 ชั่วโมง เราจะถึงเมืองทิมพู
Simtokha Dzong
ก่อนเข้าเมืองเราจะแวะยัง ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) เป็นป้อมปราการแห่งแรกของประเทศภูฏาน สร้างในปี ค.ศ. 1629 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล เป็นต้นแบบของป้อมปราการทุกแห่งในประเทศภูฏาน ด้านในมีวัตถุโบราณล้ำค่ามากมายจึงมีตำรวจเฝ้าอยู่ตลอดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
กลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากอาหารกลางวัน พาท่านเดินทางผ่านตัวเมืองทิมพูเพื่อไปชมสัตว์หายากที่มีเฉพาะในแทบเทือกเขาหิมาลัย “ทาคิน” ในสถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน  (Takin Preservation Center) ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน ปัจจุบันหาดูได้ยากมากเนื่องจากเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าลึกเท่านั้น
หากมีเวลาเหลือเราจะพาท่านไป ตลาดสุดสัปดาห์ (Weekend Market) ซึ่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษทั้งของประเทศภูฏานเองและของอินเดีย โดยที่ตลาดจะแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนของข้าวและแป้ง ส่วนของผักและผลไม้ ทั้งสองอย่างจะอยู่ชั้นที่หนึ่ง สวนชั้นที่สองจะเป็นเนื้อสัตว์และเครื่องเทศ (ที่ประเทศภูฏานผลผลิตทางการเกษตรทุกประเภทนั้นปลอดสารพิษ)
เสร็จจากเมืองทิมพู เราจะพาท่านเดินทางไปยังเมืองพาโร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30นาที โดยระหว่างทางเราอาจจะแวะถ่ายรูปในบางจุด นอกจากนั้นเวลานี้ยังไม่เย็นมากนัก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทางระหว่างเมือง
เมื่อถึงเมืองพาโร เราจะนำท่านไป ช็อปปิ้งในตัวเมืองพาโร   ในตัวเมืองพาโรของจะราคาถูกกว่าที่เมืองทิมพู ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก ของฝาก ขนม ผ้า งานศิลปะต่าง ๆ ได้ที่เมืองนี้ ถนนในเมืองพาโรจะเป็นถนนแนวยาวโดยสองข้างทางจะเป็นร้านขายของ
หลังจากนั้นเราจะนำท่านไปยังร้านอาหาร ที่นี่จะมีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้าน เป็นการแสดงแบบส่วนตัวโดยจะมี 8-10 โชว์ ซึ่งทุกโชว์จะมาจากแต่ละภาคของประเทศภูฏานปิดท้ายการแสดง ท่านสามารถร่วมเต้นพร้อมผู้แสดงได้ด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Mandala Resort/Olathang Hotel หรือเทียบเท่า

(โรงแรมตั้งอยู่บนภูเขา ท่านสามารถเห็นวิวหุบเขาสวย ๆ ของเมืองพาโร)

วันที่ 4: เมืองพาโร (ขึ้นเขาทักซัง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์จะอธิบายเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมและสอบถามหากลูกค้าท่านไหนไม่สามารถเดินขึ้นไปได้เราจะให้คนขับรถดูแลท่านและพาท่านไปเที่ยวในเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน
Paro Taktsang
นำท่านเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านซัทซัมเพื่อขึ้นสู่เขาทักซังเพื่อไปยัง วัดทักซัง (Taktshang Goemba Monastery)  วัดทักซังเป็นวัดพุทธที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์จากเมืองพุทธของทุกลัทธิมาปฏิบัติธรรมและสวดภาวนา โดยวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962 จุดเด่นอยู่ที่ตัววัดนั้นตั้งอยู่ริมผาซึ่งมีความสูงกว่า 900 เมตร ในเขตเมืองพาโร ด้วยความสูงเทียมฟ้าเช่นนี้เอง ทำให้วัดนั้นอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวที่ล้อมรอบวัด อีกทั้งยังสามารถชมวิวสวย ๆ ด้านล่างได้อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่หมู่มวลดอกไม้ต่างพากันชูช่อสวยงาม

ด้านประวัติความเป็นมานั้น มีตำนานเล่าว่า แต่ก่อนพื้นที่บริเวณนี้จะถูกสร้างเป็นวัดนั้น ท่านกูรูรินโปเช ( Guru Rinpoche) หรือท่านคุรุปัทมะสัมภวะ (Guru Padmasambhava) ซึ้งคนภูฏานจะเรียกท่านว่ากูรูรินโปเช (ท่านกูรูรินโปเชในแถบประเทษทิเบต ภูฏาน เนปาล และบางส่วนในประเทศอินเดียในแถบเทือกเขาหิมาลัยนั้นถือว่าท่านเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง โดยตามวัดต่าง ๆ ที่ภูฏานจะมีรูปปั้นของท่านแทบทุกวัด ท่านได้ขี่หลังเสือมาเหยียบแผ่นดินภูฏานครั้งแรกและบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลา สามปี สามเดือน สามอาทิตย์ สามวัน สามชั่วโมง ครั้นจะเทศนาสั่งสอนผู้คนท่านจะกลายร่างเป็นมนุษย์เช่นเดิม

และเมื่อคำสอนได้ผล ผู้คนต่างพากันเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงทำให้สถานที่นี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาจึงได้มีการสร้างวิหารขึ้นเพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสด้านพระพุทธศาสนา และเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานทำให้ตัววิหารชำรุดทรุดโทรม จนท้ายที่สุดในปี ค.ศ. 1962 จึงมีการสร้างวัดทักซังหรือวัดรังเสือขึ้นมา และได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 จากเหตุเพลิงไหม้

การเดินทางขึ้นเขาทักซัง:
การเดินทางขึ้นไปสักการะวัดทักซังนั้นจะทำได้เพียงแค่ขี่ม้าขึ้นไปกับเดินขึ้นไป โดยการเดินทางนั้นจะแบ่งได้เป็นสามจุด จุดที่หนึ่งคือจุดเริ่มต้นเพื่อขึ้นเขา จุดที่สองจุดพักซึ่งจะมีทักซังคาเฟ่ขายอาหารและน้ำ จุดที่สามเป็นยอดเขาและหน้าผาที่จะมีบันได 700 ขั้นเพื่อลงและอีก 250 ขั้นเพื่อขึ้นไปยังตัววัด
จุดเริ่มต้น ที่นี่จะเป็นสถานที่ให้ท่านเลือกว่าจะขึ้นม้าหรือจะเดินขึ้นไป หากท่านขี่ม้าจะใช้เวลา 45 นาทีเพื่อขึ้นไปยังจุดที่สอง หากท่านเลือกที่จะเดินจะใช้เวลาประมาณ 1:30 ชั่วโมง
จุดที่สอง จุดพัก ตรงบริเวณนี้ท่านที่ขี่ม้าจะต้องลงจากม้า จุดนี้ท่านจะเห็นตัววัดได้ชัดเจนหากมองมาจากทักซังคาเฟ่ ท่านจะทานอาหารกลางวันที่นี่เมื่อลงมาจากตัววัด (ที่นี่ไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์) มีน้ำ กาแฟ และท่านสามารถเข้าห้องน้ำที่นี่ได้ ท่านที่คิดว่าตัวเองขึ้นไปไม่ไหวสามารถรออยู่ตรงจุดนี้ได้ จากจุดนี้ขึ้นไปยังจุดที่สองใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 1 ชั่วโมง
จุดที่สาม จุดนี้เราจะอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นหน้าผาซึ่งจะมีทางเดินอย่างดีเป็นบันไดลงไปประมาณ 700 ขั้นและขึ้นอีก 250 ขั้นก่อนเข้าตัววัดทักซัง บริเวณนี้วิวจะสวยมาก สามารถถ่ายรูปได้ตลอดทางเลยทีเดียว

 

เมื่อถึงวัด ก่อนเข้าวัดทักซังท่านจะต้องฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดกับจุดรับฝากของ หลังจากนั้นเราจะเดินกลับเพื่อลงเขา การลงเขานั้นไม่มีม้าให้บริการเนื่องจากไม่ปลอดภัยในการขี่ม้าลงเขา

กลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทักซังคาเฟ่ (ไม่มีเนื้อสัตว์)
ท่านที่ลงมาก่อนสามารถนั่งรอที่ด้านล่างได้โดยจะมีร้านค้าอยู่ด้านล่างเป็นร้านคนทิเบตซึ่งทางรัฐบาลจัดพื้นที่ให้ขายของโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ท่านสามารถซื้อของฝากในราคาถูกได้ที่นี่
Kyichu Lhakang
หลังจากนี้เราจะพาท่านเดินทางไปยัง วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู วัดคิชูเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขา พระเจ้าซองต์เซน กัมโป กษัตริย์ทิเบต ทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 659 โดยในเวลานั้นพื้นที่ของวัดยังเป็นของทิเบต  ตำนานการสร้างวัดแห่งนี้น่าสนใจมาก เล่าสืบต่อกันมาว่า มีนางยักษ์ตนหนึ่งที่มีร่างกายใหญ่โตได้เข้ามาเหยียดแขนเหยียดขานอนทับอยู่บนพื้นที่ของทิเบตและเทือกเขาหิมาลัย เพื่อปิดกั้นไม่ให้ผู้คนที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้ามายังพื้นที่นี้ พระเจ้าซองต์เซน กัมโป จึงทรงดำริสร้างวัดพุทธ 108 แห่ง ภายในวันเดียว เพื่อตรึงร่างนางยักษ์เอาไว้ โดยวัดคิชูในเมืองพาโรนั้นเป็น 1 ใน 108 แห่งดังกล่าว และเป็นพื้นที่ส่วนเท้าซ้ายของนางยักษ์เหยียบอยู่ ส่วนอีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ที่เมืองบุมทัง สร้างตรงเท้าขวาของยักษ์
จากนั้นเราจะพาท่านเข้าโรงแรมเพื่ออาบน้ำและพักผ่อนสักครู่จากนั้นเราจะเดินทางเข้าเมือง อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ทางหัวหน้าทัวร์จะนัดแนะท่านเพื่อจะเตรียมตัวทานอาหารเย็นอีกที
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Mandala Resort/Olathang Hotel หรือเทียบเท่า

(โรงแรมตั้งอยู่บนภูเขา ท่านสามารถเห็นวิวหุบเขาสวย ๆ ของเมืองพาโร)

วันที่ 5: เมืองพาโร – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่สนามบินพาโร

 

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) ออกเดินทาง 10:35 น โดยเที่ยวบินที่ B3 700 ถึงกรุงเทพ ฯ เวลา 16:05 น

……………………………………………..

 


สถานที่ นัดหมาย/กลับ

สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู

ทางเข้า 6 เคาร์เตอร์K สายการบิน Bhutan Airline (KB) เที่ยวบิน B3 701

 


เวลานัดหมายและออกเดินทาง

นัดหมาย 4:00 ออกเดินทาง 06:30

 


การจองและสำรองที่นั่ง

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ท่านละ 32,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน หรือเมื่อส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 30 วันทำงาน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ คือไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 16 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

Gebpow Bhutan Customer Gebpow Bhutan Customer

 Call Center: +66919310999
Total: ฿ 87,190 From ฿ 87,190 /person