PVBT004 Colours of Bhutan แพคเกจภูฏาน 6วัน 5คืน ทิมพู พาโร ฮา

Daily Tour 6วัน 5คืน Availability: March 1, 2022
Bhutan ภูฏาน

Colours of Bhutan แพคเกจเที่ยวภูฏาน 6วัน 5คืน

ทิมพู พาโร ฮา

(2 คืนพักเมืองทิมพู+1 คืนพักเมืองพูนาคา+2 คืน พักเมืองพาโร)

Program Code: PVBT004

Program: Colours of Bhutan แพคเกจเที่ยวภูฏาน ทิมพู พาโร ฮา 6วัน 5คืน(2 คืน พักเมืองทิมพู + 03 คืน พักเมืองพาโร)

Note: แพคเกจท่องเที่ยวภูฏานท่านสามารถเลือกวันเดินทางเองได้ โรงแรมที่ทางเราได้จัดไว้ให้ เป็นโรงแรมมาตรฐานที่ทางเราแนะนำ นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถจัดกิจกรรมและออกแบบเส้นทางท้องเที่ยวพิเศษสำหรับคุณเท่านั้นอีกด้วย

 

อัตราค่าบริการ:

จำนวนผู้เดินทาง / Low Season ราคา/คน/บาท
เดินทาง 2 คน 70,990
เดินทาง 3 – 10 คน 70,990
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,950
Low season เดือน   ธค. มค. กพ. มิย. กค. สค.
จำนวนผู้เดินทาง / High Season ราคา/คน/บาท
เดินทาง 2 คน 70,990
เดินทาง 3 – 10 คน 70,990
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,950
High season เดือน  มีค. เมย. พค. กย. ตค. พย.

***หากท่านเดินทางมากกว่า 10 ท่าน สามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอราคาพิเศษ

 

อาหารและที่พัก:

อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น ที่พัก
วันที่ 1 มี มี Gakyil / Thimphu Tower
วันที่ 2 โรงแรม มี มี Gakyil / Thimphu Tower
วันที่ 3 โรงแรม มี มี Olathang Hotel/ Mandala Resort
วันที่ 4 โรงแรม มี มี Olathang Hotel/ Mandala Resort
วันที่ 5 โรงแรม มี มี Olathang Hotel/ Mandala Resort
วันที่ 6 โรงแรม

***โปรแกรมท่องเที่ยวนี้เป็นโปรแกรมส่วนตัวทางลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนโรงแรมได้โปรติดต่อเจ้าหน้าที่***

 

ยานพาหนะ

เดินทาง ยานพาหนะ จำนวนที่นั่ง
1 – 2 ท่าน SUV Kia Seltos / Creta / Breeza 05 ที่นั่ง รวมคนขับรถ
3 – 6 ท่าน Toyota Hiace Bus / Hyundai H1 07 ที่นั่ง รวมคนขับรถ
7 – 9 ท่าน Toyota High Roof Bus 10 ที่นั่ง รวมคนขับรถ
10 – 15 ท่าน Toyota Coaster Bus 20 ที่นั่ง รวมคนขับรถ
16 – 20 ท่าน Toyota Coaster Bus 23 ที่นั่ง รวมคนขับรถ & 1 รถขนกระเป๋า

 

โปรแกรมท่องเที่ยว:

วันที่ 01:   เมืองพาโร สะพานเหล็กแห่งวัดทาชองแกง ด่านซูซอม ซิมโทกาซอง เมืองทิมพู ป้อมปราการตาชิโชซอง

วันที่ 02:   พระใหญ่(Buddha Dordenma) เมมโมเรียลโชเตน พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จุดชมวิวซังเกแกง สถานอนุรักษ์สัตว์ทาคิน วัดชังกังคา  โรงงานผลิตกระดาษพื้นบ้านของภูฏาน ตลาดนัดสุด สัปดาห์(เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์)

วันที่ 03:   เดินทางไปยังเมืองพาโร ตาซอง ป้อมปราการพาโรริงปุงซอง วัดคิชูลาคัง เที่ยวเมืองพาโรตามอัธยาศัย

วันที่ 04:   เดินทางขึ้นเขาทักซัง

วันที่ 05:   เดินทางไปเมืองฮา ชีเลล่าพาส ฮาซอง วัดคาโป วัดนังโป ดอปซิซอง

วันที่ 06:   เดินทางกลับ

………………………………………….

 

ดาวโหลดโปรแกรม

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์:

 1. ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาล ประเทศภูฏาน

การชำระเงิน

ทางบริษัท ฯ จะขอเก็บค่ามัดจำจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โดยผู้เดินทางต้องนำเอกสารทั้งหมดและชำระส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทจะออกวีซ่าให้ท่านภายใน 7-10วัน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 1. โรงแรมที่พัก 5คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมที่ระบุด้านบน
 2. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 3. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อ 1 ท่าน
 4. ค่ายานพาหนะปรับอากาศและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 5. ค่าที่พักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (3 ดาว    หรือเทียบเท่า)
 6. ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ USD $40
 7. ค่า Development Fee USD $200 ต่อคน/ต่อวัน)ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราบริการนี้ไม่รวม:

 1. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 % (สำหรับท่านที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถภูฏาน
 3. ค่าบริการอาบน้ำแร่ Premium Hot Stone Bath
 4. ค่าขี่ม้าขึ้นทักซัง (หากไม่ขึ้นม้าไม่สามารถคืนค่าม้าได้)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 

รายละเอียดการเดินทาง:

 

วันที่ 01:      เดินทางถึงเมืองพาโร – เมืองทิมพู

4:00                 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตูทางเข้า 6 เคาร์เตอร์K สายการบิน Bhutan Airline (KB) เที่ยวบิน B3

6:30                 ออกเดินทางสู่ประเทศภูฎาน เดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด่านสำคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่น ๆ ในประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) มีอาหารบริการบนเครื่อง เครื่องจะทำการลงจอดที่ประเทศอินเดียเพื่อทำความสะอาดและเติมน้ำมันเป็นเวลา 45 นาทีโดยไม่ต้องลงจากเครื่องบินและเดินทางต่อไปยังประเทศภูฎาน

เมื่อท่านถึงสนามบินพาโรหลังจากท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเอากระเป๋าแล้ว ทางไกด์จะรอท่านอยู่ด้านนอกพบปะและทักทาย เมื่อออกมาจากสนามบินพาโรและขับรถไปยังเมืองทิมพูระหว่าง ทางจะพาท่านเยี่ยมชม สะพานเหล็กแห่งวัดทาชองแกง ด่านซูซอม ซิมโทกาซอง

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพาท่านเช็คอินที่โรงแรม

เย็น                   ช่วงเย็นพาท่านเยี่ยมชมป้อมปราการตาชิโชซอง จากนั้นพักผ่อนเดินเที่ยวในเมืองตามอัธยาศัย ประทานอาหารเย็น

พักค้างคืนที่โรงแรม Hotel Pedling

 

วันที่ 02:      เที่ยวในเมืองทิมพู

เช้า                   หลังบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่โรงแรม เยี่ยมชม พระใหญ่(Buddha Dordenma)อยู่บนยอยเขาวิวสวย เมมโมเรียลโชเตน และ พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

กลางวัน             ช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมจุดชมวิวซังเกแกง สถานอนุรักษ์สัตว์ทาคิน วัดชังกังคา โรงงานผลิตกระดาษพื้นบ้านของภูฏาน หากเวลา        เหลือจะพาท่านเยี่ยมชมตลาดนัดสุดสัปดาห์ (เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์)

เย็น                   อัธยาศัยกลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น

พักค้างคืนที่โรงแรม Hotel Pedling

วันที่ 03:      เที่ยวเมืองพาโร

เช้า                   หลังบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปยังเมืองพาโร เยี่ยมชมตาซอง(วันอาทิตย์ วันจันทร์วันหยุดราชการ ปิดทำการ) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ป้อมปราการพาโรริงปุงซอง และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จากนั้นเดินไปตามทางเพื่อเยี่ยมชมป้อมปราการพาโรริงปุงซอง(Rinpung Dzong) ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1646 โดย Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้ปกครองฝ่ายวิญญาณและชั่วคราวคนแรกของภูฏาน Dzong เป็นที่ตั้งของอาราม Paro สำนักงานของ Dzongda (หัวหน้าเขตการปกครอง) และ Thrimpon (ผู้พิพากษา) ) ของอำเภอพาโร ทางเข้า Dzong ต้องผ่านสะพานโบราณที่เรียกว่า Nemi Zam การเดินผ่านสะพานบนเส้นทางที่ปูด้วยหินทำให้มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของสถาปัตยกรรมซองและชีวิตดยรอบ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานParo Tshechu ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งในฤดูใบไม้ผลิ

กลางวัน             หลังรับประทานอาหารกลางวันพาท่านเยี่ยมชมวัดคิชูลาคัง เยี่ยมชมเมืองพาโรในยามเย็นเพื่อ ปฐมนิเทศสถานที่และผู้คน

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น พาท่านกลับไปพักผ่อนยังที่พัก

พักค้างคืนที่โรงแรม Hotel Olathang

 

วันที่ 04:      เมืองพาโร – วัดทักซัง

เช้า                   หลังบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่โรงแรมนำเดินทางไปยังเที่ยว Tiger Nest ‘Tiger’s Nest’ หรือ วัดทักซัง ซึ่งมักเรียกกันว่าวัด Taktshang Pelpung เป็นหนึ่งในอารามที่                             เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมากที่สุดของภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน 900 เมตร เป็นสถานที่ที่                                  น่าประทับใจและพลาดไม่ได้ แต่สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินหรือขี่ล่อ/ม้าโพนี่เท่านั้น จาก                                    ทางเดินที่Rumtokto (2600 ม.) ทางเดินจนถึงโรงอาหารจะสูงชันหนึ่งชั่วโมง (ขึ้นเขาประมาณ                            350 ม.) จากโรงอาหาร (2940 ม.) คุณสามารถมองเห็น Taktshang ในระยะใกล้ได้

กลางวัน             พักทานอาหารที่ร้านอาหารบนเขา

เย็น                   เมื่อลงมาจากเข้า เดินทางกลับไปยังที่พัก ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

พักค้างคืนที่โรงแรม Hotel Olathang

 

วันที่ 05: เดินทางไปเมืองฮา(Haa Valley)

เช้า                   หลังบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่โรงแรม นำเที่ยวเมืองฮาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งรถขึ้นเขาไปที่ความสูง 3,988 เมตรจากระดับน้ำทะเลเพื่อเยี่ยมชม ชีเลล่าพาส จากนั้น เดินทางต่อเพื่อไปยังเมืองฮา

กลางวัน             หลังรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมฮาซอง วัดคาโป ลาคัง(วัดขาววัดนังโป ลาคัง(วัดดำ) จากนั้นเดินทางกลับไปยังเมืองพาโร ระหว่างทางแวะชม ดอปซิซอง เมื่อถึงเมืองพาโรท่านสามารถเดินเที่ยวในเมืองตามอัธยาศัย

เย็น                   หลังรับประทานอาหารเย็น พาท่านกลับเข้าที่พัก

พักค้างคืนที่โรงแรม Hotel Olathang

 

วันที่ 06:      ออกเดินทางจากพาโร

เช้า                   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ทางไกด์จะมารับท่านไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป

………………………………………….

 Call Center: +66919310999
Total: ฿ 70,900 From ฿ 70,900 /person

  Other Tours