PVBT005 Beautiful Bhutan แพคเกจเที่ยวภูฏาน 5วัน 4คืน ทิมพู พาโร พูนาคา

Daily Tour 5วัน 4คืน Availability: March 1, 2022
Bhutan ภูฏาน

Beautiful Bhutan แพคเกจเที่ยวภูฏาน 5วัน 4คืน

ทิมพู พาโร พูนาคา

(1 คืนพักเมืองทิมพู+1 คืนพักเมืองพูนาคา+2 คืน พักเมืองพาโร)

Program Code: PVBT005

Program: Beautiful Bhutan 5 Days 4 Nights

เที่ยวภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา 5วัน 4คืน (1 คืนพักเมืองทิมพู+1 คืนพักเมืองพูนาคา+2 คืน พักเมืองพาโร)

Note: แพคเกจท่องเที่ยวภูฏานท่านสามารถเลือกวันเดินทางเองได้ โรงแรมที่ทางเราได้จัดไว้ให้ เป็นโรงแรมมาตรฐานที่ทางเราแนะนำ นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถจัดกิจกรรมและออกแบบเส้นทางท้องเที่ยวพิเศษสำหรับคุณเท่านั้นอีกด้วย

 

อัตราค่าบริการ:

จำนวนผู้เดินทาง / Low Season ราคา/คน/บาท
เดินทาง 2 คน 59,390
เดินทาง 3 – 10 คน 59,390
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,990
Low season เดือน   ธค. มค. กพ. มิย. กค. สค.
จำนวนผู้เดินทาง / High Season ราคา/คน/บาท
เดินทาง 2 คน 59,390
เดินทาง 3 – 10 คน 59,390
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,690
High season เดือน  มีค. เมย. พค. กย. ตค. พย.

***หากท่านเดินทางมากกว่า 10 ท่าน สามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอราคาพิเศษ

 

อาหารและที่พัก

อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น ที่พัก
วันที่ 1 มี มี Gakyil / Thimphu Tower
วันที่ 2 โรงแรม มี มี Meri Puensum Resort
วันที่ 3 โรงแรม มี มี Olathang Hotel/ Mandala Resort
วันที่ 4 โรงแรม มี มี Olathang Hotel/ Mandala Resort
วันที่ 5 โรงแรม

 

ยานพาหนะ

เดินทาง ยานพาหนะ จำนวนที่นั่ง
1 – 2 ท่าน SUV Kia Seltos / Creta / Breeza 05 ที่นั่ง รวมคนขับรถ
3 – 6 ท่าน Toyota Hiace Bus / Hyundai H1 07 ที่นั่ง รวมคนขับรถ
7 – 9 ท่าน Toyota High Roof Bus 10 ที่นั่ง รวมคนขับรถ
10 – 15 ท่าน Toyota Coaster Bus 20 ที่นั่ง รวมคนขับรถ
16 – 20 ท่าน Toyota Coaster Bus 23 ที่นั่ง รวมคนขับรถ & 1 รถขนกระเป๋า

โปรแกรมท่องเที่ยว:

วันที่ 01:            เมืองพาโรสนามบินพาโร พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ พาโรริงปุงซอง สะพานเหล็กแห่งวัดทาชองแกง ด่านซูซอม เมืองทิมพู ตาชิโช ซอง

วันที่ 02:            พระใหญ่(Buddha Dordenma) เมมโมเรียลโชเตน ดอร์ชูลา พาส เมืองพูนาคา เที่ยวชมหมู่บ้านโลโบซ่า วัดชิมิ ลาคัง พูนาคาซอง

วันที่ 03:            ดอร์ชูลา พาส ซิมโทกาซอง วัดชังกังคา ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน เมืองพาโร วัดคิชูลาคัง

วันที่ 04:            เดินทางขึ้นเขาทักซัง

วันที่ 05:            เดินทางกลับ

………………………………………….

 

ดาวโหลดโปรแกรม

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์:

 1. ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาล ประเทศภูฏาน

 

การชำระเงิน

ทางบริษัท ฯ จะขอเก็บค่ามัดจำจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โดยผู้เดินทางต้องนำเอกสารทั้งหมดและชำระส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทจะออกวีซ่าให้ท่านภายใน 7-10วัน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 1. โรงแรมที่พัก 4คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมที่ระบุด้านบน
 2. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 3. น้ำดื่มวันละ 3 ขวด ต่อ 1 ท่าน
 4. ค่ายานพาหนะปรับอากาศและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 5. ค่าที่พักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (3 ดาว    หรือเทียบเท่า)
 6. ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ USD $40
 7. ค่า Development Fee USD $200 ต่อคน/ต่อวัน)ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราบริการนี้ไม่รวม:

 1. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 % (สำหรับท่านที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถภูฏาน
 3. ค่าบริการอาบน้ำแร่ Premium Hot Stone Bath
 4. ค่าขี่ม้าขึ้นทักซัง (หากไม่ขึ้นม้าไม่สามารถคืนค่าม้าได้)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

รายละเอียดการเดินทาง:

 วันที่ 01:      เดินทางถึงเมืองพาโร – เมืองทิมพู

4:00                 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตูทางเข้า 6 เคาร์เตอร์K สายการบิน Bhutan Airline (KB) เที่ยวบิน B3

6:30                 ออกเดินทางสู่ประเทศภูฎาน เดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด่านสำคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่น ๆ ในประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) มีอาหารบริการบนเครื่อง เครื่องจะทำการลงจอดที่ประเทศอินเดียเพื่อทำความสะอาดและเติมน้ำมันเป็นเวลา 45 นาทีโดยไม่ต้องลงจากเครื่องบินและเดินทางต่อไปยังประเทศภูฎาน

เมื่อท่านถึงสนามบินพาโรหลังจากท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเอากระเป๋าแล้ว ทางไกด์จะรอท่านอยู่ด้านนอกพบปะและทักทาย เมื่อออกมาจากสนามบินพาโร พาท่านนั่งรถผ่านเข้าเมือง พาโร เยี่ยมชม พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ และ พาโรริงปุงซอง

กลางวัน            หลังรับประทานอาหารกลางวัน ขับรถไปยังเมืองทิมพู ระหว่างทางจะพาท่านเยี่ยมชม สะพานเหล็กแห่งวัดทาชองแกง ด่านซูซอม ตาชิโช ซอง จากนั้นพาท่านเช็คอินที่โรงแรม

เย็น                   ช่วงเย็นพักผ่อนเดินเที่ยวในเมืองตามอัธยาศัย

พักค้างคืนที่โรงแรม Hotel Pedling

 วันที่ 02:      เที่ยวเมืองทิมพู – เดินทางสู่เมืองพูนาคา

เช้า                   หลังบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่โรงแรม เยี่ยมชม พระใหญ่(Buddha Dordenma)อยู่บนยอดเขาวิวสวย เมมโมเรียลโชเตน จากนั้น เดินทางเพื่อไปยังเมืองพูนาคา แวะพักที่ ดอร์ชูลา พาส(Dochula Pass) หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองพูนาคา

กลางวัน             หลังรับประทานอาหาร เที่ยวชมหมู่บ้านหมู่บ้านโลโบซ่า วัดชิมิ ลาคัง และพูนาคาซอง

เย็น                   หลังรับประทานอาหารเย็น เช็คอินเข้าที่พัก

พักค้างคืนที่โรงแรม Meri Puensum Resort

 

วันที่ 03:      เมืองพูนาคา – เมืองพาโร

เช้า                   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม พาท่านเดินทางกลับไปยังเมืองพาโร แวะพักที่ ดอร์ชูลา พาส (Dochula Pass) ก่อนอาหารกลางวันแวะเยี่ยมชม ซิมโทกาซอง วัดชังกังคา

กลางวัน             หลังอาหารกลางวัน แวะที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน จากนั้นเดินทางต่อเพื่อไปยังเมืองพาโร แวะวัดคิชูลาคัง จากนั้นพาท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น เยี่ยมชมเมือง Paro เล็กๆ ในยามค่ำเพื่อปฐมนิเทศสถานที่และผู้คน

พักค้างคืนที่โรงแรม Mandala Resort

 

วันที่ 04:      เมืองพาโร – วันทักซัง

เช้า                   หลังบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่โรงแรมนำเดินทางไปยังเที่ยว Tiger Nest‘Tiger’s Nest’ หรือ วัดทักซัง ซึ่งมักเรียกกันว่าวัด Taktshang Pelpung เป็นหนึ่งในอารามที่                           เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมากที่สุดของภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน 900 เมตร เป็นสถานที่ที่                                  น่าประทับใจและพลาดไม่ได้ แต่สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินหรือขี่ล่อ/ม้าโพนี่เท่านั้น จาก                                    ทางเดินที่ Rumtokto (2600 ม.) ทางเดินจนถึงโรงอาหารจะสูงชันหนึ่งชั่วโมง (ขึ้นเขาประมาณ                          350 ม.) จากโรงอาหาร (2940 ม.) คุณสามารถมองเห็น Taktshang ในระยะใกล้ได้

กลางวัน             พักทานอาหารที่ร้านอาหารบนเขา

เย็น                   เมื่อลงมาจากเข้า เดินทางกลับไปยังที่พัก ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

พักค้างคืนที่โรงแรม Mandala Resort

วันที่ 05:      ออกเดินทางจากเมืองพาโร

เช้า                   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ทางไกด์จะมารับท่านไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป

………………………………………….

 Call Center: +66919310999
Total: ฿ 59,390 From ฿ 59,390 /person